home503 429 การบริหารการพยาบาล 2555
personperson_add
503 429 การบริหารการพยาบาล 2555

ผู้สอน
นาง ฐานิกา บุษมงคล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
503 429 การบริหารการพยาบาล 2555

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3043

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้และสื่อสาร ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน

ในรายวิชา 503 429 การบริหารการพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ประจำปีการศึกษา 2555


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)