503 429 การบริหารการพยาบาล 2555

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้และสื่อสาร ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน

ในรายวิชา 503 429 การบริหารการพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ประจำปีการศึกษา 2555