home503 429 การบริหารการพยาบาล 2555
person
503 429 การบริหารการพยาบาล 2555

ผู้สอน
นาง ฐานิกา บุษมงคล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
503 429 การบริหารการพยาบาล 2555

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3043

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้และสื่อสาร ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน

ในรายวิชา 503 429 การบริหารการพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ประจำปีการศึกษา 2555


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)