การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 มัธยมศึกษาปีที่ 5

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3