การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 มัธยมศึกษาปีที่ 5

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3