การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี5