การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี5