เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาอังกฤษ ม.2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คําอธิบายรายวิชา
อ 22101  ภาษาอังกฤษ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 ภาคเรียนที่  1                 เวลา  60  ชั่วโมง จํานวน  1.5  หนวยกิต
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
ปฏิบัติตามคําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจง และคําอธิบายงาย ๆที่ฟงและอาน อานออกเสียงขอความ
ขาว ประกาศ และบทรอยกรองสั้น ๆ ถูกตองตามหลักการอาน ระบุ/เขียนประโยคและขอความใหสัมพันธกับ
สื่อที่ไปใชความเรียงรูปแบบตาง ๆ ที่อา น เลือกหัวขอเรื่อง ใจความสําคัญ บอกรายละเอียด สนับสนุนและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟง และอานพรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางงาย ๆ ประกอบ สนทนา
แลกเปลี่ยนขอมูล เกี่ยวกับตนเองเรื่องตาง ๆ ใกลตัวและสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ใชคําขอรอง ให
คําแนะนํา คําชี้แจงและคําอธิบายตามสถานการณ พูดและเขียนแสดงความความตองการเสนอและใหความ
ชวยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณตาง ๆ ขอและใหขอมูลบรรยายแสดง
ความรูสึกและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ กิจกรรมและประสบการณและใหเหตุผลประกอบอยาง
เหมาะสม บรรยายเกี่ยวกับตนเองกิจวัตรประจําวัน ประสบการณ สรุปใจความสําคัญ แกนสาระ หัวขอเรื่องที่
ไดจากการวิเคราะหเรื่อง/ขาว/เหตุการณที่อยูในความสนใจของสังคม ใชภาษาน้ําเสียงและกิริยาทาทาง
เหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา อธิบายเกี่ยวกับเทศกาลวัน
สําคัญ ชีวิตความเปนอยูและประเพณีของเจาของภาษาเขารวม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความ
สนใจเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและแตกตางระหวางชีวิตค วามเปนอยูและวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษากับของไทย คนควา รวบรวมและสรุปขอมูล/ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอ ื่นจากแหลง
เรียนรูและนําเสนอดวยการพูด/การเขียน ใชภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจําลองที่เกิดขึ้นใน
หองเรียน สถานศึกษาและชุมชนใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควารวบรวมและสรุปความรู/ขอมูลตาง
ๆ จากสื่อและแหลงการเรียนรูตาง ๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพเผยแพร/ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร
ของโรงเรียนเปนภาษาตางประเทศเพื่อใหมีเจตคติที่ดีต อการใชภาษาตางประเทศและใชภาษาตางประเทศเพื่อ
การสื่อสารไดรวมทั้งเขาถึงองคความรูตาง ๆ ไดงายและกวางขึ้นและมีวิสัย ทัศนในการดําเนินชีวิตรวมทั้ง
สามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกไดอยางสรางสรรค์
รหัสตัวชี้วัด
ต  1.1 ม.2/1 ,    ม.2/2 ,    ม.2/3 ,    ม.2/4
ต  1.2  ม.2/1 ,   ม.2/2 ,    ม.2/3,    ม.2/4,    ม.2/5
ต  1.3  ม.2/1 ,   ม.2/2 ,    ม.2/3
ต  2.1  ม.2/1 ,   ม.2/2 ,    ม.2/3
ต  2.2  ม.2/1 ,    ม.2/2 ,  
ต  1.3  ม.2/1 ,   ม.2/2 ,    ม.2/3