460-311 Management Accounting Sec.02 ( 1/2555 )

คำอธิบายชั้นเรียน

-  ฟังบรรยาย / จด Short Notes

-  ทำแบบฝึกหัด / รายงานกลุ่ม

- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

- สอบกลางภาคการศึกษา

- สอบปลายภาคการศึกษา