home460-311 Management Accounting Sec.02 ( 1/2555 )
person
460-311 Management Accounting Sec.02 ( 1/2555 )

ผู้สอน
นาง น้อย จันทร์อำไพ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
460-311 Management Accounting Sec.02 ( 1/2555 )

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3047

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

-  ฟังบรรยาย / จด Short Notes

-  ทำแบบฝึกหัด / รายงานกลุ่ม

- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

- สอบกลางภาคการศึกษา

- สอบปลายภาคการศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)