homeห้องเรียนแห่งความสงบ
person
ห้องเรียนแห่งความสงบ

ผู้สอน
นาย ปรีดา เหล่าเจริญวงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องเรียนแห่งความสงบ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3048

สถานศึกษา
บ้านเรียนปลาทวนน้ำ

คำอธิบายวิชา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับความสงบ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)