เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปวส.1 1/2561

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3100-0003 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจหลักการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์วงจรไฟฟ้าวงจรอิเล็กทรอนิกส์และวิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

          2. สามารถติดตั้งตรวจสอบ ประกอบวงจรและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

          3. มีเจตคติที่ดีปฏิบัติงานอย่างประณีตเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น วิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

          2. ใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าวัสดุอุปกรณ์วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

          3. ติดตั้งตรวจสอบ ประกอบวงจรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

คําอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการของทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า ทฤษฎีอิเล็กตรอนความต้านทานตัวนํา ฉนวนแหล่งกําเนิดไฟฟ้าหน่วยวัดไฟฟ้าการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าเบื้องต้น สัญลักษณ์และอุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า สายไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันและการต่อสายดิน การทํางานของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กโครงสร้าง สัญลักษณ์คุณสมบัติและวงจรใช้งานของตัวต้านทาน คาปาซิเตอร์อินดักเตอร์ไดโอด ทรานซิสเตอร์เอสซีอาร์วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หม้อแปลงไฟฟ้า สวิตช์ขั้วต่อสาย ปลั๊ก แจ๊ค รีเลย์ ลําโพง ไมโครโฟน เครื่องมือกล หัวแร้งบัดกรีคีม ไขควงการใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานที่จําเป็นในทางอิเล็กทรอนิกส์มัลติมิเตอร์ เครื่องจ่ายกําลังงานไฟฟ้า เครื่องกําเนิดสัญญาณ และออสซิลโลสโคป การประกอบ และทดสอบวงจร อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น