60-3 4944803 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข [กศ.บป.] เฉพาะ WN's Advisee
ผู้สอน

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 15 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
60-3 4944803 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข [กศ.บป.] เฉพาะ WN's Advisee

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30493

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

4944803 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข (Special Problems in Public Health) 2(0-4-2)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4943802 การวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์

ศึกษาปัญหาในขอบเขตอาชีพสาธารณสุขตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ภายใต้การควบคุมและแนะนำของอาจารย์

60-3 4944803 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข [กศ.บป.] เฉพาะ WN's AdviseeClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.