เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

60-3 4944803 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข [กศ.บป.] เฉพาะ WN's Advisee

เกี่ยวกับชั้นเรียน

4944803 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข (Special Problems in Public Health) 2(0-4-2)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4943802 การวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์

ศึกษาปัญหาในขอบเขตอาชีพสาธารณสุขตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ภายใต้การควบคุมและแนะนำของอาจารย์

60-3 4944803 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข [กศ.บป.] เฉพาะ WN's Advisee