ม.๒/๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วิชา งานธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและฝึกทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ผู้ที่สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ มีคะแนนพิเศษ เพิ่มเติมครับ