home ม.๒/๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วิชา งานธุรกิจ
personperson_add
ม.๒/๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วิชา งานธุรกิจ

ผู้สอน
นาย ถาวร ขึมภูเขียว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.๒/๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วิชา งานธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3051

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและฝึกทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ผู้ที่สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ มีคะแนนพิเศษ เพิ่มเติมครับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)