เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.๒/๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วิชา งานธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและฝึกทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ผู้ที่สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ มีคะแนนพิเศษ เพิ่มเติมครับ