เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ทดสอบสร้างชั้นเรียน

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

               แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ แนวคิดเชิงนามธรรม คลาสเชิงนามธรรม หลักการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเชิงวัตถุ การห่อหุ้ม การสืบทอด การทับซ้อนและโอเวอร์โหลดดิ้ง การนำกลับมาใช้ใหม่ การประยุกต์หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสำหรับธุรกิจ