เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

algo

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แผนการสอน

1. รหัสวิชา 3562104 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์                      4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 3(2-2-5) หน่วยกิต

2. สัปดาห์ที่ 1      วัน เดือน ปี    5 มิถุนายน 2560                             

3. ผู้สอน อาจารย์คฑาวุธ ถวัลย์วิลาสวงศ์ 

4. เรื่อง   การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

5. เนื้อหา

บทที 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

บทที 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ

บทที่ 3 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการดำเนินธุรกิจ

บทที่ 4 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการดำเนินธุรกิจ

บทที่ 5 E-Business  E-Commerce และ M-Commerce

บทที่ 6 อินเตอร์เน็ตและเว็บเทคโนโลยีเพื่อการจัดการธุรกิจ

บทที่ 7 เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้

บทที่ 8 คุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ในการดำเนินธุรกิจ

6. จุดม่งหมายของรายวิชา

6.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจเบื้องต้น

6.2 เข้าใจหลักการนำคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของธุรกิจ

6.3 สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ทั่วไปกับงานธุรกิจได้

6.4 สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมเฉพาะเพื่องานธุรกิจ

6.5 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

7. สื่อ / เอกสารเสริม-ประกอบการเรียนการสอน

7.1 power point เรื่อง การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

7.2 คอมพิวเตอร์

8. การวัดผลและการประเมินผล (100 คะแนน)

9.1 คะแนนเข้าชั้นเรียน                ร้อยละ 10

9.2 งานที่ได้รับมอบหมาย             ร้อยละ 30

9.3 สอบกลางภาค                       ร้อยละ 30

9.4 สอบปลายภาค                       ร้อยละ 30