เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3611201 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 1/2561 กลุ่ม 01

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง บทบาทและความสำคัญของระบบคอมพิวเตอร์ต่อการจัดการธุรกิจในยุคปัจจุบัน การนำระบบคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือเพื่อการจัดการงานด้านต่างๆของธุรกิจ การใช้โปรแกรมประยุกต์ในการจัดการธุรกิจ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การสืบค้นข้อมูล และสารสนเทศเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ และจริยธรรมในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์