เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3563407 การวิเคราะห์และประเมินโครงการ (1/61-A)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

             โครงการและการวางแผน แนวความคิดพื้นฐานของการวิเคราะห์โครงการ เกณฑ์การตัดสินใจต่างๆ เพื่อการลงทุน การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของโครงการ การวิเคราะห์ผลตอบแทนโครงการ การวิเคราะห์การเงินของโครงการ การวิเคราะห์โครงการภายใต้ภาวะความเสี่ยง