เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3561201 หลักการบริหารธุรกิจ 1/61 (Sec.01)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานทางธุรกิจ  รูปแบบการประกอบการทางธุรกิจประเภทของธุรกิจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  กระบวนการจัดการ  รวมถึงการศึกษาหน้าที่หลักในการบริหารธุรกิจ  ในด้านการบริหารการตลาด  การบริหารการผลิต  การบริหารทรัพยากรมนุษย์  และการบริหารการเงิน  ตลอดจนจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ