เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3563110 Entrepreneurship (3/2560) section 01

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ดี แนวทางการจัดตั้ง การดำเนินการเป็นผู้ประกอบการ ทั้งในเรื่องของแนวคิด การแสวงหาโอกาส ความเสี่ยง การวางแผน และผลตอบแทนของการเป็นผู้ประกอบการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ผลกระทบของผู้ประกอบทางธุรกิจต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ