เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3623203 หลักการมัคคุเทศก์ (1/2561) section 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนะนำรายวิชา

ประวัติความเป็นมาของมัคคุเทศก์ในประเทศไทยและในต่างประเทศ บทบาทและหน้าที่ของมัคคุเทศก์ที่มีต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว บุคลิกภาพ คุณลักษณะของมัคคุเทศก์ การพูดและแนวทางในการพัฒนาความสามารถเพื่อการเป็นผู้นำเที่ยว จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศก์ จัดให้มีการฝึกปฏิบัติการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยมัคคุเทศก์ รวมถึงฝึกการทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของมัคคุเทศก์ และศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเรียนรู้ระบบการทำงานของมัคคุเทศก์