เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3643502 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานทางการบัญชี (Accounting Software) 3/2560 Sec.01

เกี่ยวกับชั้นเรียน

         ศึกษาและปฏิบัติ  การบันทึกรายการบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานด้านบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงินของกิจการรวมถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับงานด้านบัญชี