เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3634310 การค้าอาเซียน (1-2591) section 01

เกี่ยวกับชั้นเรียน

      พัฒนาการประชาคมอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้าง ภาพรวม ที่มาของ AFTA เขตการค้าเสรีและสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานประชาคมอาเซียน ศูนย์กลางการค้าโลกใหม่ กรอบความร่วมมือ IMT-GT และความร่วมมีอรูปแบบอื่นๆ ในภูมิภาค