เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3631216 History of Economics Thought (01) 1/61

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิวัฒนาการของแนวคิดและปรัชญาของนักเศรษฐศาสตร์สำนักต่างๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยให้ความสำคัญต่อปรัชญาพื้นฐาน สาระสำคัญของแนวคิด และสภาพปัญหาเศรษฐกิจที่มีผลต่อแนวคิดในแต่ละยุคสมัย