เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3622201 การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะในงานบริการ 1/2561 กลุ่ม 01

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายละเอียดของรายวิชา


 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะ   วิทยาการจัดการ                       

 

หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.  รหัสและชื่อรายวิชา

     3622201 การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะในงานบริการ (Personality Development for Hospitality Industry)

2.  จำนวนหน่วยกิต

      3(2-2-5)

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

     รายวิชาเลือก

4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

      อาจารย์ธัญวรัตน์   นนทอนันต์  

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน

      ภาคการศึกษาที่ 1/2561   

6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)

          -ไม่มี-                                                                                         

7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)

          -ไม่มี-                                                                                         

8.  เวลาเรียน/สถานที่เรียน

      วันพุธ เวลา 12.59 – 17.00 ห้อง 62-407 กลุ่ม 04 584406B สังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

9.  วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

          2 พฤษภาคม 2561