เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3502206 กฎหมายธุรกิจ (ฺฺBusiness Law) เทอม1/2561 section 01

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย บุคคล นิติกรรม เอกเทศสัญญา กฎหมายเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน และ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ