เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

                  ศึกษาทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยต่าง ๆ โครงสร้างการค้า การเคลื่อนย้ายทุนระหว่างประเทศ ผลกระทบต้นทุนค่าขนส่งต่อการค้าระหว่างประเทศ ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ กระบวนการปรับดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ ตลาดเงินตราต่างประเทศนโยบายการค้าระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และองค์กรทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ