เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

finance-01

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาขอบเขตหน้าที่งานการเงิน เครื่องมือทางการเงินที่ใช้การตัดสินใจทางธุรกิจ