เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3643302 การสอบบัญชีB(2/60)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

รายงานการ ตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากร แนวทางการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์และการควบคุมคุณภาพ การสอบบัญชี