เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3611201 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 2/2561 กลุ่มที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง บทบาทและความสำคัญของระบบคอมพิวเตอร์ต่อการจัดการธุรกิจในยุคปัจจุบัน การนำระบบคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือเพื่อการจัดการงานด้านต่างๆของธุรกิจ การใช้โปรแกรมประยุกต์ในการจัดการธุรกิจ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การสืบค้นข้อมูล และสารสนเทศเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ และจริยธรรมในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์