เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วงจรพัลส์และสวิตชิ่ง 1/2561 ปวช. สาขางานไฟฟ้ากำลัง

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วงจรพัลส์และสวิตชิ่ง 2104-2118

จุดประสงค์รายวิชา

1 รู้ เข้าใจเกี่ยวกับวงจรพัลส์ พื้นฐานของรูปสัญญาณแบบต่างๆ และการแปลงรูปสัญญาณไฟฟ้า

2 มีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การประกอบวงจรพัลส์และสวิตชิ่งและวงจรดิจิตอล

3 มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานมีความละเอียดรอบคอบปลอดภัยเป็นระเบียบสะอาดตรงต่อเวลามีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ

สมรรถนะรายวิชา

1 แสดงความรู้เกี่ยวกับรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้าค่าพารามิเตอร์ในวงจรพัลส์และสวิตชิ่ง

2 ต่อและทดสอบวงจรแปลงรูปสัญญาณวงจรพัลส์และสวิตชิ่ง

คำอธิบายรายวิชา  (Course  description)   

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า ค่าพารามิเตอร์ วงจรแปลงรูปสัญญาณ ดิฟเฟอเร้นทิเอเตอร์ อินทิเกรเตอร์คลิปเปอร์แคลมเปอร์ทรานซิสเตอร์สวิตช์ชมิตต์ทริกเกอร์มัลติไวเบรเตอร์ ฟลิปฟล็อบ การประยุกต์ใช้งานไอซีวงจรกำเนิดสัญญาณ มัลติไวเบรเตอร์วงจรตั้งเวลาวงจรนับ