เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาภาษาไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ธราเทพ บุญทองแก้ว

กศน.อำเภอรัษฎา

คาํอธิบายรายวิชา ภาษาไทย  พท31001  จาํนวน 5 หน่วยกิต    

 สาระความรู้พืน้ฐาน  ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย   

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 

 การฟัง การดู   

1.  สามารถเลือกสื่อในการฟัง และดอูย่างสร้างสรรค์  

2.  สามารถฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  

3.  เป็นผ้มูีมารยาทในการฟังและดู