เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ฐานข้อมูลเบื้องต้น วท6001211 60-3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล ทฤษฏีฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โครงสร้างหน่วยเก็บข้อมูลของฐานข้อมูล  การออกแบบฐานข้อมูล  การนอร์มัไลซ์ตัวแบบความสัมพันธ์ ตัวแบบและภาษาของฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล ความถูกต้องและความปลอดภัยของฐานข้อมูล