เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กันต์นิภัทธิ์ บัวเผื่อน

โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องรู้จักคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561