homeภาษาสื่อสารมวลชน
person
ภาษาสื่อสารมวลชน

ผู้สอน
นางสาว ทัตพิชา ชลวิสูตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาสื่อสารมวลชน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3059

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

๑๕๔๒๑๑๔

ภาษาสื่อสารมวลชน

๓ (๓-๐-๖)

 

Mass Communication Language

 

                   ความหมาย ลักษณะและประเภทของสื่อสารมวลชน  การวิเคราะห์การใช้ภาษาไทยในสื่อมวลชนประเภทต่างๆ บทบาทและผลกระทบของสื่อมวลชนที่มีต่อการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน

 

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)