เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาสื่อสารมวลชน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

๑๕๔๒๑๑๔

ภาษาสื่อสารมวลชน

๓ (๓-๐-๖)

 

Mass Communication Language

 

                   ความหมาย ลักษณะและประเภทของสื่อสารมวลชน  การวิเคราะห์การใช้ภาษาไทยในสื่อมวลชนประเภทต่างๆ บทบาทและผลกระทบของสื่อมวลชนที่มีต่อการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน