ภาษาสื่อสารมวลชน

คำอธิบายชั้นเรียน

 

๑๕๔๒๑๑๔

ภาษาสื่อสารมวลชน

๓ (๓-๐-๖)

 

Mass Communication Language

 

                   ความหมาย ลักษณะและประเภทของสื่อสารมวลชน  การวิเคราะห์การใช้ภาษาไทยในสื่อมวลชนประเภทต่างๆ บทบาทและผลกระทบของสื่อมวลชนที่มีต่อการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน