ภาษาไทยเพื่อการประชาสัมพันธ์

คำอธิบายชั้นเรียน

 

๑๕๔๓๒๓๒

ภาษาไทยเพื่อการประชาสัมพันธ์

๓ (๒-๒-๕)

 

Thai Language for Public Relations

 

                   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ลักษณะการใช้ภาษาไทยในสื่อประชาสัมพันธ์ 

หลักการเขียนและการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ  การผลิตและการนำเสนอผลงานเพื่อการประชาสัมพันธ์