เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

MBC0102 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (S01)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาหลักการเบื้องต้นของระบบอินเทอร์เน็ต องค์ประกอบพื้นฐานของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และหลักการเบื้องต้นของการจัดทำธุรกิจด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ แคตตาล็อกออนไลน์ ตะกร้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรับชำระเงิน การขนส่งสินค้ารูปแบบต่างๆ ระบบความมั่นคง ปัญหาอุปสรรคของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาและจัดตั้งเว็บไซต์เพื่อออนไลน์บนระบบอินเทอร์เน็ตเน้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงการกระทำ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกกฎหมายอย่างมีจริยธรรม