บธ 3001303 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (กศ.บป 3/2560)
ผู้สอน

ผศ.ดร. ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
บธ 3001303 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (กศ.บป 3/2560)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30607

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

จุดประสงค์รายวิชา
1. มีความรู้ความเข้าใจเกื่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
2. มีความสามารถนำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ไปว่างแผ่นวิเคราะห์ ออกแบบตลอดจนนำไปใช้พัฒนางานองค์กร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.