เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

บธ 3001303 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (กศ.บป 3/2560)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

จุดประสงค์รายวิชา
1. มีความรู้ความเข้าใจเกื่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
2. มีความสามารถนำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ไปว่างแผ่นวิเคราะห์ ออกแบบตลอดจนนำไปใช้พัฒนางานองค์กร