เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

OHS-342-343

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

คำอธิบายรายวิชา OHS-342

ศึกษาหลักการทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและสภาพของสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสม และเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน หลักการและวิธีการในการตระหนัก ประเมิน และควบคุมสิ่งคุกคามสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อก่อให้เกิดสภาพการทำงานที่เหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการควบคุมและป้องกันโรคจากการทำงาน 

Fundamental concepts of industrial hygiene, components of various working environments especially working environments that are hazardous to workforces in each factory type. General principle in recognition and evaluation of problems, principles in preventive control of hazards to promote a healthy workplace and to prevent occupational diseases..  

 

 

คำอธิบายรายวิชา OHS-343

                ศึกษาวิธีการตรวจวัด การเก็บตัวอย่างและการประเมินด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เช่น แสง เสียง อุณหภูมิ ความสั่นสะเทือน สารเคมี  การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการเก็บตัวอย่าง  กระบวนการการวิเคราะห์ที่ใช้ในสุขศาสตร์อุตสาหกรรม การบันทึก และอ่านผลการวิเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์ และการรายงานผล                 

                Principle and method to evaluate the environment in a factory including heat, cold, light, noise, vibration, chemical particulates. Principles and techniques for sampling and analysis of samples, analytical equipment usage, interpretation of environmental measurement, data analysis, evaluation of worker's health hazards resulting from exposure to unusual working environments.