PLC

ผู้สอน
นาง รุ่งนภา กลิ่นกลาง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
PLC

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30614

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชุมชนแห่งการเรียนรู้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)