homeภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
person
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ผู้สอน
นางสาว ตุลาภรณ์ แสนปรน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3068

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความสำคัญของภาษาไทย การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน ปัญหาและแนวทางแก้ไขหลักการใช้คำ สำนวน การผูกประโยค ระดับภาษา หลักและกระบวนการพัฒนาทักษะ  การรับและการส่งสาร การอ่านจับใจความ สรุปความ วิเคราะห์ และประเมินค่า ฝึกทักษะการอ่าน การพูด การเขียน การนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)