ผู้สอน
สุนทร ยี่สุ้น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ง31103 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เทอม 1/61


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30707

สถานศึกษา

โรงเรียนธิดานุเคราะห์


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

             ศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   การใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ  ค้นหาข้อมูลติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต

            โดยนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ

            ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์นำเสนองาน  มุ่งมั่นในการทำงาน กระตือรือร้น รักการทำงาน  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต

 

รหัสตัวชี้วัด

           มฐ ง 3.1           ม.6/9 , ม.6/10 , ม.6/13

หน่วยการเรียนรู้

  1. ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. การติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต
  3. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
  4. เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาควบคู่กับเว็บไซต์ 

      บทเรียนออนไลน์ ครูสุนทร ยี่่สุ้น