ง31103 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 เทอม 1/61


ผู้สอน
สุนทร ยี่สุ้น
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ง31103 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 เทอม 1/61

รหัสวิชา
30708

สถานศึกษา
โรงเรียนธิดานุเคราะห์

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

             ศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   การใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ  ค้นหาข้อมูลติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต

            โดยนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ

            ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์นำเสนองาน  มุ่งมั่นในการทำงาน กระตือรือร้น รักการทำงาน  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต

 

รหัสตัวชี้วัด

           มฐ ง 3.1           ม.6/9 , ม.6/10 , ม.6/13

หน่วยการเรียนรู้

  1. ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. การติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต
  3. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
  4. เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาควบคู่กับเว็บไซต์ 

      บทเรียนออนไลน์ ครูสุนทร ยี่่สุ้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books