เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชา สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า (Information and Study Skills)

ความหมายและความสำคัญของสารสนเทศ ประเภทและรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บวัสดุสารสนเทศ การสืบค้น และระบบการรวบรวมสารสนเทศจากฐานข้อมูลต่างๆ อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบของรายงานทางวิชาการที่เป็นมาตรฐาน