homeรายวิชา สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
personperson_add
รายวิชา สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า

ผู้สอน
อาจารย์ ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
รายวิชา สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3071

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า (Information and Study Skills)

ความหมายและความสำคัญของสารสนเทศ ประเภทและรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บวัสดุสารสนเทศ การสืบค้น และระบบการรวบรวมสารสนเทศจากฐานข้อมูลต่างๆ อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบของรายงานทางวิชาการที่เป็นมาตรฐาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)