รายวิชา สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า

คำอธิบายชั้นเรียน

สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า (Information and Study Skills)

ความหมายและความสำคัญของสารสนเทศ ประเภทและรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บวัสดุสารสนเทศ การสืบค้น และระบบการรวบรวมสารสนเทศจากฐานข้อมูลต่างๆ อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบของรายงานทางวิชาการที่เป็นมาตรฐาน