เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Selected_Topic-1/55

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

วิชาการศึกษาเฉพาะเรื่องทางระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา ป.สสท. 4 ในภาค 1 ปีการศึกษา 2555 นั้น จะศึกษาถึงการนำเสนองานผ่านสื่อ powerpoint  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายได้ทราบหลักการที่ถูกต้องในการนำเสนองานผ่านสื่อ powerpoint โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
 
- การจำแนกประเภทของการนำเสนอตามวัตถุประสงค์ 
- การวิเคราะห์ผู้ฟัง 
- การวางโครงร่าง
- การเขียนเนื้อหา 
- การออกแบบสไลด์
- ข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในการทำสไลด์ 
- การเตรียม handouts 
- การตอบคำถามหลังการนำเสนอ