homeSelected_Topic-1/55
personperson_add
Selected_Topic-1/55

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Selected_Topic-1/55

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3072

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

วิชาการศึกษาเฉพาะเรื่องทางระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา ป.สสท. 4 ในภาค 1 ปีการศึกษา 2555 นั้น จะศึกษาถึงการนำเสนองานผ่านสื่อ powerpoint  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายได้ทราบหลักการที่ถูกต้องในการนำเสนองานผ่านสื่อ powerpoint โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
 
- การจำแนกประเภทของการนำเสนอตามวัตถุประสงค์ 
- การวิเคราะห์ผู้ฟัง 
- การวางโครงร่าง
- การเขียนเนื้อหา 
- การออกแบบสไลด์
- ข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในการทำสไลด์ 
- การเตรียม handouts 
- การตอบคำถามหลังการนำเสนอ

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)