วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาเบื้องต้น
ผู้สอน

ฉัตรชัย บุบผาดา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาเบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30737

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้าหนองเซียงซุยโนนสะอาด

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของภาษาคอมพิวเตอร์ การแปลภาษาคอมพิวเตอร์ประเภทของโปรแกรม ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม การเขียนรหัสเทียม การเขียนผังงานของโปรแกรม แนวทางการออกแบบโปรแกรมเบื้องต้น โครงสร้างของภาษาซี ความหมายของตัวแปร ฟังก์ชันการรับส่งข้อมูลเบื้องต้น สามารถเขียนโปรแกรมอย่างง่าย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลประเภทต่างๆ การประกาศตัวแปรให้เก็บข้อมูลที่ต้องการ การใช้ตัวดำเนินการการเขียนนิพจน์เพื่อให้คอมพิวเตอร์ประมวลผล การกำหนดเงื่อนไขให้โปรแกรม เข้าใจเกี่ยวกับการการเลือกทำของคอมพิวเตอร์ การให้คอมพิวเตอร์เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง สามารถเขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ตัดสินใจได้ เข้าใจเกี่ยวกับความหมายของการทำซ้ำ การสร้างลูปการทำซ้ำ การตรวจสอบเงื่อนไขของการทำซ้ำ มีความรู้ความสามารถในการเลือกวิธีการทำซ้ำ การเขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ทำซ้ำ โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่น กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการออกแบบ กระบวนการจัดการ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการคิดวิเคราะห์ มีนิสัยรักการทำงาน รักการค้นคว้า มีความรับผิดชอบ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีสมาธิในการทำงานจนสามารถนำทักษะปฏิบัติงานไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

3.1  ม.3 ,   1  ตัวชี้วัดClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.