เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาเบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ฉัตรชัย บุบผาดา

โรงเรียนบ้าหนองเซียงซุยโนนสะอาด

คำอธิบายรายวิชา

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของภาษาคอมพิวเตอร์ การแปลภาษาคอมพิวเตอร์ประเภทของโปรแกรม ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม การเขียนรหัสเทียม การเขียนผังงานของโปรแกรม แนวทางการออกแบบโปรแกรมเบื้องต้น โครงสร้างของภาษาซี ความหมายของตัวแปร ฟังก์ชันการรับส่งข้อมูลเบื้องต้น สามารถเขียนโปรแกรมอย่างง่าย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลประเภทต่างๆ การประกาศตัวแปรให้เก็บข้อมูลที่ต้องการ การใช้ตัวดำเนินการการเขียนนิพจน์เพื่อให้คอมพิวเตอร์ประมวลผล การกำหนดเงื่อนไขให้โปรแกรม เข้าใจเกี่ยวกับการการเลือกทำของคอมพิวเตอร์ การให้คอมพิวเตอร์เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง สามารถเขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ตัดสินใจได้ เข้าใจเกี่ยวกับความหมายของการทำซ้ำ การสร้างลูปการทำซ้ำ การตรวจสอบเงื่อนไขของการทำซ้ำ มีความรู้ความสามารถในการเลือกวิธีการทำซ้ำ การเขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ทำซ้ำ โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่น กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการออกแบบ กระบวนการจัดการ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการคิดวิเคราะห์ มีนิสัยรักการทำงาน รักการค้นคว้า มีความรับผิดชอบ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีสมาธิในการทำงานจนสามารถนำทักษะปฏิบัติงานไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

3.1  ม.3 ,   1  ตัวชี้วัด