homeมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2
person
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2

ผู้สอน
นางสาว นพรัตน์ ศรีเจริญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2

หมายเลขของวิชา (Class ID)
3074

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ง 31101


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)