เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ปวส.1/1คอ.(ทวิ)1/2561

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ว่าที่ร้อยตรี บุญมี นิสสัยดี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

ระดับ ปวส.1 ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1