เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ม.6 รหัสวิชา ง33101

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อภิชาติ ศุภลักษณ์

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 0.5 หน่วยการเรียน  20 ชั่วโมง