เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักการตลาด (Principles of Marketing) ระดับ ปวส.

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนออนไลน์นี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับ ปวส. ที่เรียนในรายวิชาทั้งในเวลาและนอกเวลา ในรายวิชาหลักการตลาด (Principles of Marketing) สอดคล้องกับหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา