homeการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3204-2003 ปวส.1 คอมพิวเตอร์
person
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3204-2003 ปวส.1 คอมพิวเตอร์

ผู้สอน
เจษฎา วาเจ๊ะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3204-2003 ปวส.1 คอมพิวเตอร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
30771

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3204-2003
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล ตัวกลางและอุปกรณ์ มาตรฐานการสื่อสารข้อมูล ชนิดของ สัญญาณและวิธีการส่งสัญญาณข้อมูล สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลในระบบเครือข่าย โครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์โพรโตคอล การออกแบบ ระบบเครือข่ายกับอินเทอร์เน็ต บริการต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างของเครือข่ายและประโยชน์ของเครือข่ายแต่ละประเภท

จุดประสงค์รายวิชา

๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

๒. สามารถใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

๓. เห็นคุณค่าในเรื่องการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย

มาตรฐานรายวิชา

๑. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

๒. อธิบายความสำคัญของการสื่อสารและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

๓. ปฏิบัติการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา

๑. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล

๒. สามารถใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

๓. รู้คุณค่าของการสื่อสารข้อมูล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)