เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 3200-0010 ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เจษฎา วาเจ๊ะ

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

จุดประสงค์รายวิชา

๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการ

๒. มีทักษะในการปฏิบัติงานการใช้อุปกรณ์ต่อพ่วง และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

๓. มีทักษะในการปฏิบัติงานการใช้งานระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมอรรถประโยชน์

๔. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจมาตรฐานรายวิชา

มาตรฐานรายวิชา

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการ

๒. ติดตั้ง ใช้คำสั่งระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมอรรถประโยชน์ได้ถูกต้องตามข้อกำหนด

๓. ใช้อุปกรณ์ต่อพ่วง และบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามข้อกำหนด

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง สื่อบันทึกข้อมูล ความหมายหน้าที่และความสำคัญของระบบปฏิบัติการ ประเภทของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ การเลือกใช้และติดตั้งระบบปฏิบัติการต่างๆ การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ การตรวจและกำจัดไวรัส การสำรองและป้องกันความเสียหายของข้อมูล การกู้คืนข้อมูล การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์การแก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์