ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

คำอธิบายชั้นเรียน

สมาชิกในห้องนี้มีจำนวน 10 คน