เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเขียนเว็บด้วย HTML5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

    ศึกษาการทำงานของระบบเว็บเพจ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา html ตกแต่งข้อความ เติมเต็มด้วยภาพ หัวข้อลำดับรายการ ตารางบนเว็บเพจ การสร้างเฟรม การเชื่อมโยง และสามารถประยุกต์ภาษา html ในการสร้างเว็บไซต์แบบต่างๆ   

    โดยใช้ทักษะ  กระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านอินเทอร์เน็ต การสืบค้นหาความรู้ บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล และการอภิปราย

    เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

ผลการเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานของระบบเว็บเพจได้

2. นักเรียนสามารถอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา HTML ได้

3. นักเรียนสามารถอธิบายการตกแต่งข้อความได้

4. นักเรียนสามารถอธิบายการแทรกรูปภาพได้

5. นักเรียนสามารถแทรกตารางได้

6. นักเรียนสามารถแทรกหัวข้อลำดับรายการได้

7. นักเรียนสามารถสร้างเฟรมได้

8. นักเรียนสามารถเชื่อมโยงเอกสารได้

9. นักเรียนสามารถอัพโหลดเว็บไซต์ได้

10. นักเรียนสามารถประยุกต์เว็บไซต์แบบต่างๆได้