ผู้สอน
นาย สิทธิชัย ทิพย์สิงห์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การเขียนเว็บด้วย HTML5


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30783

สถานศึกษา

โรงเรียนสตรีศึกษา


คำอธิบายชั้นเรียน

    ศึกษาการทำงานของระบบเว็บเพจ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา html ตกแต่งข้อความ เติมเต็มด้วยภาพ หัวข้อลำดับรายการ ตารางบนเว็บเพจ การสร้างเฟรม การเชื่อมโยง และสามารถประยุกต์ภาษา html ในการสร้างเว็บไซต์แบบต่างๆ   

    โดยใช้ทักษะ  กระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านอินเทอร์เน็ต การสืบค้นหาความรู้ บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล และการอภิปราย

    เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

ผลการเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานของระบบเว็บเพจได้

2. นักเรียนสามารถอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา HTML ได้

3. นักเรียนสามารถอธิบายการตกแต่งข้อความได้

4. นักเรียนสามารถอธิบายการแทรกรูปภาพได้

5. นักเรียนสามารถแทรกตารางได้

6. นักเรียนสามารถแทรกหัวข้อลำดับรายการได้

7. นักเรียนสามารถสร้างเฟรมได้

8. นักเรียนสามารถเชื่อมโยงเอกสารได้

9. นักเรียนสามารถอัพโหลดเว็บไซต์ได้

10. นักเรียนสามารถประยุกต์เว็บไซต์แบบต่างๆได้