ผู้สอน
สุนทร ยี่สุ้น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 15 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ง31103 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 เทอม 1/61


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30785

สถานศึกษา

โรงเรียนธิดานุเคราะห์


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

         อธิบาย  อภิปราย  ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ๆ ระบบเทคโนโลยี  ระบบการสื่อสารข้อมูล  เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการถ่ายโอนข้อมูล  คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  การติดต่อสื่อสารและค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  การเลือกใช้เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์  เพื่อใช้ในการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์โดยอาศัยหลักของความคิดสร้างสรรค์

            โดยใช้กระบวนการความรู้ความเข้าใจ  ปฏิบัติ  ทักษะการแก้ปัญหา

            ด้วยความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและรักความเป็นไทย

รหัสตัวชี้วัด

          มฐ ง 2.1           ม.4/1 -  ม.4/5

          มฐ ง.3.1           ม.4/3 , ม.4/4 , ม.4/9

หน่วยการเรียนรู้

  1. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์กับการออกแบบ
  2. คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
  3. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  4. โปรแกรมภาษา C
  5. ผังงานกับการแก้ปัญหา

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.